Kontakty

Telefóny

Letisková ochrana a H24 kontakt
mob: +421 911 899 004

Správa letiska
Dispečing

tel.: +421 41 5068 100
tel.: +421 911 600 694
mob: +421 903 533 601        

AFTN: LZZIYDYX
www.letisko.sk
operate@airport.sk

Predaj leteniek
tel.: +421 911 808 844
letenky@airport.sk

Technická obsluha
mob: +421 903 533 600

Sekretariát
admin@airport.sk

Obchodné dáta spoločnosti

Obch. názov: Letisková spoločnosť Žilina a.s.
Adresa: Letisková spoločnosť Žilina, a.s., Letisko, 013 41 Dolný Hričov
IČO: 36426032
DIČ: 2021927402
IČ DPH: SK2021927402
Bank. spojenie: Tatra banka a.s., č, ú. 2624823178/1100
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vl. č. 10462

Prevádzkovateľ letiska Žilina – Letisková spoločnosť Žilina, a.s.

Spoločnosť je akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka so špecifikami a odlišnosťami, ktoré upravuje zákon č. 136/2004 Z.z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z.z. (ďalej len „Zákon o letiskových spoločnostiach“).

Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina oddiel Sa, vložka č. 10462/L dňa 1. januára 2005.

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Kontrolným orgánom je dozorná rada. Riaditeľom spoločnosti je výkonný riaditeľ. Pôsobnosť a postavenie orgánov spoločnosti upravujú Stanovy spoločnosti.

Životopisy štatutárov spoločnosti

Mgr. Ivan Halmo

Ing. Miroslav Kunsch

Ing. Ivan Hečko


  

Letové prevádzkové služby SR

ATC - TWR
tel.: +421 41 5532 748

ATC - Briefing (ARO)
fax: +421 41 5572 260

Meteorologická služobňa

tel.: +421 41 5572 427

Leteckí prevádzkovatelia na Letisku Žilina

Aero Fatra - aerotaxi, výcvik
tel: +421 905 602 653

Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum Žilinskej univerzity (LVVC), Katedra leteckej dopravy (KLD)
tel: +421 41 5572 178
fax: +421 41 5572 411

Aeroklub
tel.: +421 903 526 204, +421 905 259 213