Cargo

Už nemusíte Vaše letecké zásielky vybavovať vo Viedni, Bratislave alebo v Prahe. Ušetríte na cestnej doprave, ak Vaša letecká zásielka bude vybavená na Letisku ŽILINA v Dolnom Hričove ( kód letiska ILZ). Naše letisko poskytuje štandardné služby k vybaveniu zásielok v leteckej doprave.

ZRÝCHLENÁ NAVIGÁCIA

DOVOZ

Ako sa dozviete o príchode Vašej zásielky na Letisko Žilina?

Pracovník letiska Vám zašle avízo o príchode zásielky. Príchod zásielky si môžete overiť na tel. čísle 041 5068 100.

Čo potrebujete k vyzdvihnutiu zásielky?

 • Preukaz totožnosti
 • Avízo o príchode zásielky, alebo kópiu leteckého nákladného listu
 • Výpis z obchodného registra, živnostenský list ( týka sa právnických osôb)
 • Pokiaľ sa príjemca uvedený v leteckom nákladnom liste nemôže dostaviť osobne, môže písomnou plnou mocou splnomocniť zástupcu na prevzatie zásielky. Zástupca právnických osôb musí mať plnú moc podpísanú konateľom spoločnosti tak, ako je uvedené vo výpise z obchodného registra.
 • Hotovosť alebo kreditnú kartu pre úhradu manipulačných poplatkov, prípadne prepravného, ak zásielka nebola zaplatená odosielateľom.

Čo potrebujete pre Colný úrad?

V prípade, že zásielka je dovezená z krajín mimo EÚ, bude Vám vydaná až po colnom konaní, ktoré si príjemca zabezpečí sám, alebo prostredníctvom špedičnej firmy.

Na Colnom úrade potrebujete predložiť:

 • Doklad totožnosti
 • Výpis z obchodného registra – originál, alebo kópiu overenú notárom nie staršiu ako 3 mesiace
 • Ak príjemca splnomocní zástupcu, splnomocnenie musí byť overené notárom a podpísané konateľom spoločnosti, tak ako je uvedené vo výpise z odchodného registra (napr. ak za spoločnosť podpisujú dvaja, musia byť na splnomocnení podpisy obidvoch)
 • Doklad o daňovom čísle
 • Faktúru na tovar
 • Doklad o pôvode tovaru
 • Vyplnené JCD, prípadne tranzitné colné prehlásenie ( tieto doklady Vám vystaví ktorákoľvek colno-špedičná firma za príslušný poplatok)

Aké špeciálne CARGO môže byť poslané na Letisko Žilina a za akých podmienok?

AVI
(živé zvieratá)
áno
(len v prípade, že je zabezpečené okamžité prevzatie zásielky)
PER
(rýchlo sa kaziaci tovar)
áno
(len v prípade, že je zabezpečené okamžité prevzatie zásielky)
VAL/VUN
(cenný tovar, citlivý tovar)
áno
(eskorta aj trezor sú k dispozícii)
DG
(nebezpečný tovar)
áno

VÝVOZ

Ktoré doklady potrebujete k odoslaniu zásielky?

 • Letecký nákladný list (AWB) Vám vystaví ktorákoľvek špedičná firma alebo aj Váš zamestnanec
 • Obchodné faktúry v anglickom jazyku (najmenej 3 ks)
 • Pro forma faktúry pri zásielkach neobchodného charakteru (napr. vzorky)
 • Ďalšie dokumenty vyžadujúce krajinou určenia
 • JCD (ak je zásielka posielaná do krajín mimo Európsku úniu)
 • Vývozné zásielky musia byť podávané k preprave colne vybavené.

Kto vystaví Jednotný colný doklad (JCD)?

Jednotný colný doklad Vám vystaví ktorákoľvek colno-špedičná firma v mieste Vášho bydliska, alebo v Žiline v areáli Colšpedie na nácestnom stredisku Pri celulózke.

Aké sú obmedzenia pre prepravu zásielok?

Podľa podmienok leteckého prepravcu.

Kto balí zásielky určené na vývoz?

Letisková spoločnosť Žilina, a.s. preberá zásielky riadne zabalené. Zásielku treba zabaliť tak, aby sa predišlo jej poškodeniu v priebehu prepravy.

Ako správne označiť zásielku?

Jednotlivé kusy zásielky treba označiť adresou odosielateľa a prijímateľa. Do vnútra prvého kusa zásielky je potrebné vložiť kópie dokladov sprevádzajúcich zásielku.

Aké služby Vám môžeme poskytnúť vo vývoze?

 • Váženie zásielok
 • Meranie zásielok
 • Štítkovanie zásielok
 • Označovanie zásielok
 • Uskladňovanie zásielok

Pri vývoze je dôležité správne uvádzať rozmery a hmotnosť zásielok.

Aké špeciálne CARGO môžete podať na vývoz z Letiska Žilina a za akých podmienok?

AVI
(živé zvieratá)
áno
(iba ak je dohodnuté s odosielateľom, dodanie pred odletom bez skladovania)
PER
(rýchlo sa kaziaci tovar)
áno
(iba ak je dohodnuté s odosielateľom, dodanie pred odletom bez skladovania)
VAL/VUN
(cenný tovar, citlivý tovar)
áno
DG
(nebezpečný tovar)
áno
(iba ak je dohodnuté s odosielateľom, dodanie pred odletom bez skladovania)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Kde sa nachádza colnica?

PCÚ Žilina nácestné stredisko
Mojš 182
010 01 MOJŠ
Tel. 041-5072111

Aká je prevádzková doba pracoviska CARGO?

Podľa prevádzkovej doby letiska.

Kde nás nájdete?

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
Letisko

013 41 Dolný Hričov
Tel. 041 5068 100
Fax. 041 5572 471
e-mail: operate@airport.sk

SITA: ILZAPXH