História

Letisko – Žilina – Dolný Hričov bolo vybudované v 70 – tych rokoch ako náhrada za letisko Brezovský Majer, ktoré muselo ustúpiť rozvíjajúcemu sa mestu Žilina.

Prvý let na novom letisku sa uskutočnil 4. mája 1972 a dňa 2. augusta 1974 bolo letisko oficiálne otvorené. V tom isto roku bola zavedená pravidelná doprava Slov – Airu lietadlami L – 410 na trati Žilina – Praha – Žilina. V roku 1981 bola pravidelná doprava na letisku zrušená v dôsledku palivo - energetickej krízy a následného zvýšenia cien za vnútroštátnu leteckú dopravu. Uskutočňovali sa tu len nepravidelné obchodné lety. Letisko slúžilo hlavne Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, Katedre leteckej dopravy ako výcvikové stredisko pilotov a Žilinskému Aeroklubu, záujmovému združeniu športového lietania.

V rokoch 1986 – 1990 bolo letisko využívané pre podnikovú dopravu ZŤS Martin na linke Žilina – Praha - Žilina. Od apríla 1991 Vysoká škola dopravy a spojov Žilina, na žiadosť Mestského úradu Žilina, otvorila letisko pre nepravidelnú medzinárodnú dopravu.

Prevádzkové služby na letisku Žilina poskytovala od roku 1996 do 30.9.2005 akciová spoločnosť Letisko Žilina a.s., ktorá vznikla na prevádzkovanie medzinárodného letiska Žilina - Dolný Hričov. Vykonávala sa tu prevažne nepravidelná letecká doprava pre potreby regiónu Žilina. Spoločnosť založilo Mesto Žilina v roku 1996 a v roku 1997 sa akcionármi stali aj podnikateľské subjekty, mestá a obce regiónu. Bolo to prvé letisko v Slovenskej republike, ktorého prevádzkovateľom bol neštátny subjekt.

V septembri 1997 sa zaviedlo prvé letecké pravidelné spojenie Žilina – Praha – Žilina v spolupráci s českým dopravcom AIR OSTRAVA, ktoré bolo zastavené v lete 1998 pre celkové ukončenie činnosti leteckého dopravcu. Záujem cestujúcich však ukázal, že pravidelná doprava zo žilinského regiónu nie je nereálna.
V roku 2003 medzi akcionárov spoločnosti vstúpila ako strategický investor spoločnosť Slovenská investičná a realitná spoločnosť Žilina a.s. (SIRS Žilina a.s.). V nasledujúcom roku sa začali sa prípravy k zavedeniu pravidelnej linky a vybudovaniu letiskového terminálu.
Výsledkom výraznejších aktivít vedenia spoločnosti bolo vybudovanie moderného letiskového terminálu a od 15. júla 2005 zavedenie pravidelnej leteckej linky Praha-Žilina-Praha spoločnosťou České Aerolínie 46 miestnym lietadlom ATR42.

Na základe ustanovení zákona o letiskových spoločnostiach č. 136/2004 Z.z. vznikla od 1.1.2005 spoločnosť Letisková spoločnosť Žilina a.s., ktorej úlohou je zabezpečiť prevádzkovanie letiska Žilina v Dolnom Hričove. Zakladateľom spoločnosti a jediným akcionárom je Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
V priebehu prvých mesiacov v roku 2005 prišlo k sérii rokovaní zástupcov obidvoch spoločností o usporiadaní vzájomných vzťahov k zabezpečeniu prevádzky, ale najmä rozvoja letiska a leteckej prevádzky zo žilinského letiska. Výsledkom rokovaní bolo podpísanie „Deklarácie o usporiadaní vzájomných vzťahov“ zo dňa 27. apríla 2005. Následne začali ďalšie rokovania o plnení dohodnutých zásad v „Deklarácii“ za účasti zástupcov obidvoch spoločností, ale aj MDPT SR, Mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja. Zúčastnené strany sa tiež dohodli na novom zložení predstavenstva, kde bude zástupca MDPT SR, Mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja, čo bolo realizované začiatkom júla 2005.
Praktická realizácia dohodnutých zásad v „Deklarácii“ tak začala intenzívne až od 15. júla 2005, kedy bola aj otvorená pravidelná letecká linka Praha-Žilina-Praha.
Dňa 18. júla 2005 bolo na letisku Žilina v Dolnom Hričove zásadné rokovanie zástupcov spoločnosti Letisko Žilina a.s. a spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina a.s.. Hlavným cieľom bolo oboznámenie sa navzájom so stavom zabezpečenia prevádzky letiska a hlavných rozvojových programov. Zástupcovia obidvoch spoločností definovali hlavné kroky a predbežný harmonogram úkonov, ktoré povedú v čo najkratšom čase k zmene prevádzkovateľa letiska Žilina.

Hlavným účelom harmonogramu bolo udržanie rozvoja leteckej dopravy v regióne Žilina tak, aby bolo kontinuálne naviazané na doterajšiu činnosť Letiska Žilina, a.s. a zabezpečené pokračovanie vo všetkých investičných a rozvojových projektov zabezpečovaných pôvodným prevádzkovateľom, vrátane pokračovania v prevádzke leteckej linky Žilina – Praha a späť. Zmluvné strany navrhli uzatvoriť zmluvný vzťah za účelom využitia spolupráce Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Žilinského samosprávneho kraja, Mesta Žilina, Letiskovej spoločnosti, a.s. a Letiska Žilina, a.s..

Zároveň sa zmluvné strany rozhodli usporiadať vzájomné právne vzťahy tak, aby boli zabezpečené oprávnené nároky zmluvných strán, nedošlo k ohrozeniu prevádzky letiska Žilina, zabezpečené kontinuálne pokračovanie v činnostiach potrebných pre prevádzku leteckej linky v spolupráci s ČSA a zabezpečený ďalší rozvoj leteckej dopravy v prospech cestujúcich a rozvoja regiónu.

Na základe dohody obidvoch spoločností a po súhlase Leteckého úradu SR sa dňom 1. októbra 2005 stala prevádzkovateľom letiska spoločnosť Letisková spoločnosť Žilina a.s..

Fotografie z rekonštrukcie terminálu