Životopis Michal Miškovič

OSOBNÉ ÚDAJE:

JUDr. Michal Miškovič
  
  
Vzdelanie:

06/18 absolvované školenie Yellow FIDIC – CACE Praha, Česká republika
05/13 absolvovaná advokátska (justičná) skúška, zápis do zoznamu advokátov SAK
04/10 rigorózne konanie, Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta práva, téma rigoróznej práce :“Ukladanie sankcií za trestné činy mladistvým“, absolvovaná rigorózna skúška.
04/08 absolvované školenie :“Ochrana osobných údajov“. Školenie svojím obsahom zodpovedá štandardu pre vyškolenie zodpovednej osoby za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2006- 2007 Jazyková škola VIVEUS v Žiline, francúzsky jazyk
Od 09/06 Brno International Business School – PF – LLM. In European business law – prebiehajúce štúdium, momentálne prerušené, celková dĺžka 5 semestrov, končiace európskym titulom práva - LLM
09/00 - 06/06 Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave
diplomová práca: Islamské právo
štátna skúška: občianske právo, trestné právo, správne právo, obchodné právo
09/95 - 05/99 Gymnázium Veľká Okružná 22, Žilina,
maturita: slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, anglický jazyk, geografia
1992- 1998 Štátna jazyková škola v Žiline, anglický jazyk
  
PRAX:

od 10/14 JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária s.r.o., Bratislava
pracovná pozícia : samostatný advokát a konateľ spoločnosti
pracovná náplň : samostatné poskytovanie právneho poradenstva vlastným klientom podľa zák. č. 583/2003 Z.z., špecializácia na stavebné právo a právo verejného obstarávania, taktiež vymáhanie pohľadávok
 
od 05/10 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Bratislava (STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.)
pracovná pozícia: právny poradca obchodného riaditeľa spoločnosti
pracovná náplň : zodpovednosť za vedenie kompletnej právnej agendy spoločnosti, najmä :
- samostatné vedenie jednotlivých projektov
- príprava a podávanie všetkých typov podaní na súd vrátane prihlášok do konkurzu, participácia na konkurzoch
- príprava a pripomienkovanie zmlúv podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov, vnútroštátnych aj zahraničných
- účasť na všetkých typoch vyšetrovacích úkonov
- zastupovanie pred súdmi a orgánmi štátnej správy
- komunikácia a vedenie rokovaní so zahraničnými klientmi, zahraničnými správnymi orgánmi
- samostatná starostlivosť o prebiehajúce súdne spory
- právo verejného obstarávania
 
od 08/09 Advokátska kancelária JUDr. Jana Sivoková, Bratislava
pracovná pozícia: advokátsky koncipient, vedúci filiálky AK v Bratislave
pracovná náplň : podľa zákona o advokácii, najmä:
- zodpovednosť za vedenie kompletnej právnej agendy filiálky AK v Bratislave
- samostatné vedenie jednotlivých projektov podľa požiadaviek klienta
- príprava a podávanie všetkých typov podaní na súd vrátane prihlášok do konkurzu, participácia na konkurzoch
- samostatná starostlivosť o pridelených klientov (aj zahraničných) a zodpovednosť za právne poradenstvo prideleným klientom
- samostatná starostlivosť o prebiehajúce súdne spory pridelených klientov (aj zahraničných), vrátane prípravy obhajoby resp. právnej obrany a zodpovednosť za výsledok súdneho sporu
- príprava a pripomienkovanie zmlúv podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov, vnútroštátnych aj zahraničných
- účasť na všetkých typoch vyšetrovacích úkonov
- zastupovanie pred súdmi a orgánmi štátnej správy
- komunikácia a vedenie rokovaní so zahraničnými klientmi
- právo verejného obstarávania
 
03/09-09/09 Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Mons. Tomáš Gális, diecézny biskup, Žilina
pracovná náplň : komplexné právne poradenstvo, vedenie právnej agendy diecézy
 
od 11/08 Tatra-Leasing, s.r.o., Bratislava
pracovná pozícia : právnik
pracovná náplň : zodpovednosť za vedenie kompletnej právnej agendy spoločnosti, najmä :
- samostatné vedenie jednotlivých projektov
- príprava a podávanie všetkých typov podaní na súd vrátane prihlášok do konkurzu, participácia na konkurzoch
- príprava a pripomienkovanie zmlúv podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov, vnútroštátnych aj zahraničných
- účasť na všetkých typoch vyšetrovacích úkonov
- zastupovanie pred súdmi a orgánmi štátnej správy
- komunikácia a vedenie rokovaní so zahraničnými klientmi, zahraničnými správnymi orgánmi
- samostatná starostlivosť o prebiehajúce súdne spory
 
od 02/08 Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS), Bratislava
pracovná pozícia: vedúci právneho oddelenia spoločnosti
pracovná náplň : zodpovednosť za vedenie kompletnej právnej agendy spoločnosti a riadenie zamestnancov príslušných pod právne oddelenie spoločnosti, najmä :
- účasť na riadení spoločnosti z jej najvyššej úrovne a plánovanie jej ďalšieho rozvoja z hľadiska zabezpečenia jeho všetkých právnych aspektov (potenciálne právne riziká, možnosti)
- účasť na rokovaniach za spoločnosť na najvyššej úrovni (ministerstvá, vláda, FNM, obchodní partneri tuzemskí a zahraniční)
- výlučná zodpovednosť za vedenie projektov podporujúcich ďalší rozvoj spoločnosti z právneho hľadiska (príprava zmlúv, analýz, absolvovanie rokovaní, vyjednávanie konkrétnych zmluvných podmienok)
- výlučná zodpovednosť a kontrola kompletnej právnej agendy spoločnosti (zmluvy, rokovania, zabezpečovanie právnych nárokov spoločnosti, pohľadávková a záväzková agenda spoločnosti, sporová agenda spoločnosti)
- zahraničné a tuzemské pracovné cesty s obsahom vyššie menovaného
- riadenie, rozdeľovanie a plánovanie práce zamestnancom príslušným pod právne oddelenie, kontrola zamestnancov, zodpovednosť za pracovné výsledky právneho oddelenia ako celku
 
od 06/07 Advokátska kancelária Ecker – Kán & partners, s.r.o., Nám. M. Benku 9, 811 07 Bratislava
pracovná pozícia: advokátsky koncipient, TPP
pracovná náplň : podľa zákona o advokácii, najmä:
- samostatné vedenie jednotlivých projektov podľa požiadaviek klienta
- príprava a podávanie všetkých typov podaní na súd vrátane prihlášok do konkurzu, participácia na konkurzoch
- samostatná starostlivosť o pridelených klientov (aj zahraničných) a zodpovednosť za právne poradenstvo prideleným klientom
- samostatná starostlivosť o prebiehajúce súdne spory pridelených klientov (aj zahraničných), vrátane prípravy obhajoby resp. právnej obrany a zodpovednosť za výsledok súdneho sporu
- príprava a pripomienkovanie zmlúv podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov, vnútroštátnych aj zahraničných
- účasť na všetkých typoch vyšetrovacích úkonov
- zastupovanie pred súdmi a orgánmi štátnej správy
- komunikácia a vedenie rokovaní so zahraničnými klientmi
 
od 11/06 Advokátska kancelária JUDr. Ján Mrázovský a JUDr. Michaela Kojtalová, Mariánske námestie č. 2, 010 01 Žilina
pracovná pozícia: advokátsky koncipient, TPP
pracovná náplň: podľa zákona o advokácii, najmä:
- príprava a podávanie všetkých typov podaní na súd vrátane prihlášok do konkurzu
- samostatná starostlivosť o pridelených klientov (aj zahraničných) a zodpovednosť za právne poradenstvo prideleným klientom
- samostatná starostlivosť o prebiehajúce súdne spory pridelených klientov (aj zahraničných), vrátane prípravy obhajoby resp. právnej obrany a zodpovednosť za výsledok súdneho sporu
- príprava a pripomienkovanie zmlúv podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov, vnútroštátnych aj zahraničných
- účasť na všetkých typoch vyšetrovacích úkonov
- zastupovanie pred súdmi a orgánmi štátnej správy
- komunikácia a vedenie rokovaní so zahraničnými klientmi
 
09/06 – 10/06 Advokátska kancelária JUDr. Ján Mrázovský a JUDr. Michaela Kojtalová, Mariánske námestie č. 2, 010 01 Žilina
pracovná pozícia: kandidát na advokátskeho koncipienta, bez TPP
pracovná náplň: oboznamovanie sa so spisovým materiálom, príprava a podávanie všetkých typov podaní na súd
 
11/00 – 10/06 Podnikateľská činnosť
pracovná pozícia: riadiaci pracovník, konateľ a majiteľ spoločnosti
pracovná náplň: vedenie súkromnej obchodnej spoločnosti zaoberajúcej sa predajom internetového pripojenia, jeho realizáciou, VoIP službami, prevádzkovaním internetovej kaviarne a PC herne, sprostredkovateľskou činnosťou
 
 
Ostatné znalosti:

Jazykové znalosti:
nemecký jazyk – aktívne, pokročilá znalosť vrátane odbornej terminológie
anglický jazyk – aktívne, pokročilá znalosť vrátane odbornej terminológie
poľský jazyk - základná znalosť

Práca s PC: MS Office: Word, Excel, Outlook, ASPI, Lotus Notes, internet, e-mail, web

Iné znalosti: vodičský preukaz skupiny B
zbrojný preukaz skupiny A, D, E
absolvované školenie :“Zmenky, zmenkové právo“

Osobnostná charakteristika : pracovitosť, zodpovednosť, dobré komunikačné a vyjednávacie schopnosti, dôslednosť, logické a analytické myslenie

Záujmy a záľuby: auto-moto, hudba, športová streľba, poľovníctvo, cestovanie, literatúra